Gemeenschappen Nieuw Sion

DRIE AANEENGESCHAKELDE GEMEENSCHAPPEN ROND KLOOSTER NIEUW SION

INLEIDING: Op 29 december 2015 heeft de abt van abdij Sion de sleutels van het trappistenklooster te Diepenveen overhandigd aan een oecumenische initiatiefgroep die de Stichting Nieuw Sion heeft opgericht. In de afgelopen vijf jaren zijn er rond Klooster Nieuw Sion ( KNS) drie gemeenschappen ontstaan die samen één gemeenschap vormen. Het zijn de werk-, getijden- en woongemeenschap van KNS. Ieder van deze gemeenschappen heeft een eigen set leefregels. Iedereen in de kloostergemeenschap is lid van ded werkgemeenschap. Degene die zich willen toewijden aan het getijdengebed op KNS kunnen daarnaast ook lid van de getijdengemeenschap worden. Van de leden van de getijdengemeenschap woont een deel op KNS; deze leden vormen de woongemeenschap. In wat volgt een omschrijving van de huidige stand van zaken in deze drie gemeenschappen.

WERKGEMEENSCHAP: De werkgemeenschap is de oudste en grootste gemeenschap van KNS. Iedereen die regelmatig wil komen werken op KNS en dat wil doen met respect voor de Visie & Missie en de zes kernwaarden van KNS is welkom ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Het werk wordt op vrijwillige basis gedaan en leden van de werkgemeenschap ondertekenen een vrijwilligersovereenkomst waarin afspraken over hun inzet worden gemaakt. Daarnaast beloven zij zich te houden aan de ‘Leefregels voor de werkgemeenschap’ waarin o.a. afspraken over stiltezônes in het klooster en respectvolle omgang met elkaar staan. Veel leden van de werkgemeenschap komen naar de wekelijkse vrijdagse klussendagen. Op die dagen zijn een (moes)tuin-, klussen- en interieurgroep actief die ieder een eigen coördinator hebben. Andere leden van de werkgemeenschap zijn actief in talrijke werkgroepen op het gebied van bestuur, programmaontwikkeling of gastenontvangst. Alle leden van de werkgemeenschap – op dit moment zo’n 120 personen – ontvangen een interne nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor regelmatige vrijwilligersbijeenkomsten.

GETIJDENGEMEENSCHAP: De getijdengemeenschap bestaat uit leden van de werkgemeenschap die zich willen toewijden aan het getijdengebed dat driemaal daags op KNS wordt gebeden. Van leden van de getijdengemeenschap wordt verwacht dat zij minimaal één dagdeel per week werken op KNS en daarnaast minimaal éénmaal per week een getijdengebed bijwonen. Leden van de getijdengemeenschap kunnen voorganger in het getijdengebed zijn maar even waardevol is het meedoen aan de getijden zonder erin voor te gaan. Voor de leden van de getijdengemeenschap is een speciaal vormingsprogramma dat bestaat uit een maandelijkse vormingsavond over monastieke waarden. Er is een eigen set leefregels voor de getijdengemeenschap. Vanwege de deelname aan het getijdengebed en de gerichtheid op monastieke waarden is het vanzelfsprekend dat leden van de getijdengemeenschap onze christelijke identiteit kunnen beamen. De eerste groep aspirantleden van de getijdengemeenschap – een kleine 20 leden – hoopt nog vóór Kerstmis officieel toe te treden.

WOONGEMEENSCHAP: Leden van de getijdengemeenschap die op KNS wonen vormen een woongemeenschap. Deze woongemeenschap staat open voor alleengaanden, paren en gezinnen. Op dit moment wonen er 10 volwassenen met 8 kinderen op KNS. Zij zijn uit een grotere groep aspiranten uitgekozen vooral omdat zij willen pionieren en zo werken aan stabilisering van de gehele gemeenschap rond KNS.Net als de werk- en getijdengemeenschap heeft ook de woongemeenschap een eigen set leefregels. Van leden van de woongemeenschap wordt verwacht dat zij één dag per week op vrijwillige basis werken op KNS en minimaal éénmaal per dag deelnemen aan het getijdengebed. Leden van de woongemeenschap nemen – als lid van de getijdengemeenschap – deel aan de maandelijkse vormingsavonden en bepalen daarnaast zelf hoe vaak ze bijeenkomen om samen te eten of te vergaderen. De woongemeenschap wordt begeleid door eigen begeleiders en wie wil kan een geestelijk begeleider kiezen.

DIRECTIE NIEUW SION: In opdracht van het stichtingsbestuur is de zakelijk directeur verantwoordelijk voor de werkgemeenschap en de directeur getijdengemeenschap voor de getijden- en woongemeenschap.

16 nov. 2020 Peter Dullaert

Nieuwsbrief Nieuw Sion

Wil je op de hoogte blijven van wat er in Nieuw Sion gebeurt? Meld je dan hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Zoeken Sluiten Menu arrow-down arrow-right twitter facebook logo2