Privacyverklaring

Klooster Nieuw Sion Klooster Nieuw Sion, gevestigd aan Stichting Nieuw Sion Vulikerweg 6 7431 PJ Diepenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.nieuwsion.nl/ Stichting Nieuw Sion Vulikerweg 6 7431 PJ Diepenveen

De Functionaris Gegevensbescherming van Klooster Nieuw Sion is te bereiken via marketingpr@nieuwsion.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Klooster Nieuw Sion verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adres en woonplaats
  • (mobiele) Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nieuwsion.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Klooster Nieuw Sion verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw reservering
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of folder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Klooster Nieuw Sion neemt [niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Klooster Nieuw Sion) tussen zit. Klooster Nieuw Sion gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrief om de geïnteresseerde op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij Klooster Nieuw Sion. De geïnteresseerde meldt zichzelf aan via de website en kan zelf op elk gewenst moment zich ook weer afmelden voor de nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klooster Nieuw Sion bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • bij het stoppen met vrijwilligerswerk worden de naw gegevens verwijderd
  • klantgegevens worden minimaal 10 jaar bewaard. Dit betreft enkel de Naw gegevens met telefoonnummer en contactpersoon. We bestaan nog geen 10 jaar en hebben derhalve geen zicht op vaste, regelmatige of eenmalige klanten.
  • Klantgegevens Stiltewandeling betreft naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden maximaal één jaar bewaard. Gegevens worden gebruikt om deelnemers te kunnen bereiken in verband met wijziging programma.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klooster Nieuw Sion verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Klooster Nieuw Sion blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Klooster Nieuw Sion gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klooster Nieuw Sion en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nieuwsion.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Klooster Nieuw Sion wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Klooster Nieuw Sion neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via marketingpr@nieuwsion.nl

Nieuwsbrief Nieuw Sion

Wil je op de hoogte blijven van wat er in Nieuw Sion gebeurt? Meld je dan hieronder aan voor onze gratis nieuwsbrief.

Zoeken Sluiten Menu arrow-down arrow-right twitter facebook logo2